A N U N Ţ Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR CARAŞ-SEVERIN

A N U N Ţ

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR CARAŞ-SEVERIN Bulevardul Al. I. Cuza, Bl. 16, Ap. 2, Reşiţa, jud. Caraş-Severin în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă nedeterminată  și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

  1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·        studii superioare economice

·        are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã de minimum 5 ani;

·       capacitate de analiză şi sinteză;

·        abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·       rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

·       cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

·        comportament  profesional integru şi conduită ireproşabilă.

 

 

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Caraș –Severin după cum urmează:

– cererile de inscriere , CV-urile si adeverintele medicale se vor transmite online in perioada 02-17.08.2021 sau la sediul filialei Caraș – Severin in perioada 16 -17.08.2021 de luni până vineri între orele 9.00-15.00,

– concursul  (testul scris și interviul) va avea loc în data de 19.08.2021 ora 9.00 la sediul Filialei Caras Severin.

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Caraș –Severin.

– contestatiile se vor depune pana pe data de 20.08.2021 ora 14.00 la sediul filialei

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs;

2.CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

  1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

 

  Președinte al Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ.dr.Robert Aurelian Șova

Leave your comment